Πα. Σεπ 29th, 2023

Προσλήψεις στον Δήμο Μαραθώνα

Μέχρι τις 5 Ιουλίου μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι για να εργαστούν με δίμηνη σύμβαση στις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Μαραθώνα. Τα τυπικά προσόντα που αναφέρονται στην προκήρυξη καλύπτουν όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και αφορούν: ΠΕ Καλών Τεχνών για τις θέσεις επιμελητών, συντονιστών, ψυχαγωγών, χειροτεχνών, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Φυσικής Αγωγής, ΠΕ Νοσηλευτών, ΤΕ Φυσικοθεραπευτών, ΔΕ Μαγείρων, ΔΕ Αποθηκάριων, ΔΕ Φυλάκων, ΔΕ Ναυαγοσωστών, ΔΕ Τεχνιτών Ξυλουργών, ΥΕ Εργατών, ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας.

 

Μαζί με την αίτηση συμμετοχής τους, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά:

.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας και  του τίτλου σπουδών και όπου απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος. Για τους ναυαγοσώστες, εκτός από τον τίτλο σπουδών και Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό ναυαγοσώστη αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής από οικεία Λιμενική Αρχή ή άδεια ναυαγοσώστη εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή σε ισχύ.

Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο προσωπικός αριθμός φορολογικού μητρώου του υποψηφίου (Α.Φ.Μ.) καθώς επίσης και επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Α.Μ.Ι. (Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ) και ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου θα δηλώνεται: Α) ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του ν.3584/2007 Υπαλληλικού Κώδικα.

Για την απόδειξη του κριτηρίου της ανεργίας απαιτείται  σχετική βεβαίωση ΟΑΕΔ που δεν θα απέχει περισσότερο από <5> εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό υγείας για το προσωπικό που θα απασχοληθεί στην  κουζίνα και την τραπεζαρία, καθώς και βεβαίωση προηγούμενης ευδόκιμης προϋπηρεσίας στην κατασκήνωση , άν υπάρχει προϋπηρεσία.

Ηλικία

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 67 ετών και κατ εξαίρεση έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα απαιτείται να υποβληθεί ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της αίτησης δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης .  Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα του ναυαγοσώστη πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 60 ετών. Επίσης να διαφέτουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα για την θέση που επιλέγουν.

Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους οι ίδιοι ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, στον  Δήμο Μαραθώνα και την Δημοτική Ενότητα Νέας Μάκρης, στη διεύθυνση  Λ. Μαραθώνος 104, Τ.Κ 19005, Νέα Μάκρη Ν. Αττικής. Τηλ. επικοινωνίας: 22943 20529, 22943 20566.