Σα. Δεκ 2nd, 2023

Η Περιφέρεια Κρήτης στη γενική συνέλευση της CPRM στη Γαλλία

Στο Saint Malo της Βρετάνης στη Βόρεια Γαλλία πραγματοποιήθηκε η 51η Γενική Συνέλευση των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) και εορτάστηκαν τα 50κοστά γενέθλια του οργανισμού.

Οι 160 παράκτιες, παραθαλάσσιες και νησιωτικές Περιφέρειες της Ευρώπης που αποτελούν τα μέλη του οργανισμού μεταξύ των οποίων και η Περιφέρεια της Κρήτης, με στόχο την συγκρότηση μιας πιο βιώσιμης και ισορροπημένης Ευρώπης, συζήτησαν μεταξύ των άλλων:

Πως θα ισχυροποιηθούν οι Ευρωπαϊκές Περιφέρειες προκειμένου να αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη για ένα μέλλον ευημερίας των πολιτών τους.

-Την συνοχή των Ευρωπαϊκών Περιφερειών μεταξύ τους αλλά και με τις γειτονικές τους Περιφέρειες.
-Την εφαρμογή πολιτικών για την κλιματική αλλαγή σχετιζόμενων με την ενέργεια και τις μεταφορές.
-Την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής «Γαλάζιας Συμφωνίας» με επίκεντρο τις παράκτιες περιφέρειες της.
-Την ενίσχυση του Κοινωνικού Ευρωπαϊκού Πυλώνα και την πίστη στην αρχή της αλληλεγγύης.

Όπως αναφέρθηκε, οι Περιφέρειες σε ένα «κλειστό κόσμο» παραμένουν στο περιθώριο, ενώ σε ένα «ανοιχτό κόσμο» έρχονται στο κέντρο των εξελίξεων.

Οι Περιφέρειες, μέλη της CRPM,-του δραστήριου οργανισμού των παραθαλάσσιων και νησιωτικών περιφερειών- συμφώνησαν στις προτεραιότητες τους για την επόμενη περίοδο και συγκεκριμένα:

-Συζήτηση για τη δομή και το ύψος του επόμενου Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού.

-Τη συνδεσιμότητα όλων των Περιοχών της Ευρώπης.

-Την ενδυνάμωση της Πολιτικής Συνοχής.

-Τα Θαλάσσια Θέματα και την Αλιεία.

-Την αξιοποίηση θαλάσσιων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

-Την εταιρικότητα και την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση.

-Την μετανάστευση και το άσυλο.

-Το Σχέδιο Ανάκαμψης και την διασύνδεση του με την Πολιτική Συνοχής.

-Την Προσβασιμότητα όλων των περιοχών της Ευρώπης.

-Τα Διασυνοριακά Προγράμματα Συνεργασίας.

Νέος πρόεδρος της CRPM για το επόμενο έτος οργανισμού, θα είναι ο κ. Loϊg Chesnais – Girand, Περιφερειάρχης Βρετάνης, στη Βόρεια Γαλλία. Αντίστοιχα η Περιφέρεια Κρήτης θα διατηρήσει την Αντιπροεδρία για τα θέματα των Μεταφορών και της Προσβασιμότητας των Ευρωπαϊκών Περιφερειών.