Πε. Ιούν 20th, 2024

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις αποζημίωσης των πληγεισών επιχειρήσεων από την κακοκαιρία

Στη συγκρότηση επιτροπών για την καταγραφή και αποτίμηση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα των δήμων Λαμιέων, Μακρακώμης και Δομοκού προχωρούν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Έργο των επιτροπών είναι ο εντοπισμός, καταγραφή και αποτίμηση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα και άλλες επιχειρήσεις σε κτιριακό, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, έτοιμα προϊόντα, εμπορεύματα και φορτηγά δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, στην πληττόμενη περιοχή.

Οι αιτήσεις από τους εκπροσώπους των πληττόμενων επιχειρήσεων θα συντάσσονται σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες, και θα κατατίθενται:

– Στο Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας (Κ.Υ.Ε) ΠΕ Φθιώτιδας, όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 08.00 έως τις 14.00, Πλατεία Ελευθερίας 3, 2ος όροφος, τηλέφωνο επικοινωνίας 22310 30190, e-mail: info@kye.com.gr η οποία θα λειτουργήσει ειδικά για τον σκοπό αυτό έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 ή

– Στα γραφεία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Φθιώτιδας,Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης, όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 8.00 έως τις 14.00 Πλατεία Ελευθερίας 13, 1ος όροφος, τηλέφωνα επικοινωνίας 22313 51277 και 22313 51259, e-mail: danap-fth@pste.gov.gr, η οποία θα λειτουργήσει ειδικά για τον σκοπό αυτό έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020.

Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας στην μεγάλη αυτή δοκιμασία που καλούνται να αντιμετωπίσουν, αιτήσεις των πληγέντων που θα συνοδεύονται και από μια συνοπτική περιγραφή της ζημίας μπορεί να κατατίθενται είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε ηλεκτρονικά.

Διευκρινίζεται ότι, η παραπάνω διαδικασία αφορά μόνο σε αποζημιώσεις επιχειρήσεων και νομικών προσώπων. Για αποζημιώσεις αγροτών ή για καταστροφές που προκλήθηκαν σε νοικοκυριά και οικοσκευή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στους οικείους Δήμους και στα τοπικά κλιμάκια του ΕΛΓΑ.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι αιτήσεις, που θα συνοδεύονται από μια συνοπτική καταγραφή της ζημίας, και αφορούν σε ζημιές που προκλήθηκαν σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα και άλλες επιχειρήσεις σε κτιριακό, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, έτοιμα προϊόντα, εμπορεύματα και φορτηγά δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, θα κατατίθενται στο ΚΥΕ ΠΕ ΦΘιώτιδας ή στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Φθιώτιδας, για την ενεργοποίηση της αρμόδιας επιτροπής.

Για τον προσδιορισμό του ύψους της ζημιάς διενεργείται αυτοψία από την αρμόδια επιτροπή και αρχική εκτίμηση της ζημιάς με σαφή προσδιορισμό της αιτίας που την προκάλεσε (χαλαζόπτωση, πλημμύρα, κατολίσθηση, άλλο αίτιο). Μετά την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής ζητείται η υποβολή εκ μέρους των πληγέντων επιχειρήσεων των στοιχείων και δικαιολογητικών όπως αναφέρονται παρακάτω:

Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή μισθωτήριο συμβόλαιο.

– Φορολογικές δηλώσεις της επιχείρησης.

Δηλώσεις ΦΠΑ.

– Απογραφή προηγούμενου έτους.

Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και σε περίπτωση μη ύπαρξης να αναζητούνται από τους προμηθευτές.

– Τιμολόγια αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού συνοδευόμενα από κατάσταση στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος απόσβεσης, η κατάσταση του μηχανήματος καθώς και αν πρόκειται για μερική ή ολική καταστροφή.

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης της ζημιάς και σε περίπτωση μη ύπαρξης Υ. . του Ν.1599 περί μη ασφάλισης της επιχείρησης.

Η Επιτροπή μπορεί να ζητά συμπληρωματικά στοιχεία πέραν των αναφερομένων, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο και δεν δεσμεύεται από την τυχόν δηλωθείσα εκ μέρους των εκπροσώπων των πληγεισών επιχειρήσεων ζημιά ή την εκτίμηση αυτής από άλλα πρόσωπα (ιδιώτες, εκτιμητές, λογιστές).

Για κάθε επιχείρηση που υπέστη ζημιά από τη θεομηνία η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικό εκτίμησης ζημιάς. Με βάση τα πρακτικά εκτίμησης των ζημιών συντάσσεται συγκεντρωτική κατάσταση των επιχειρήσεων υπογεγραμμένη από την αρμόδια Επιτροπή η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

Επωνυμία επιχείρησης

– Διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας της επιχείρησης

ΑΦΜ/ΔΟΥ

– Στοιχεία υπεύθυνου και επικοινωνία επιχείρησης

Αντικείμενο δραστηριότητας

– Δήμος /Δημοτική Ενότητα /Τοπικό Διαμέρισμα

Συνολική ζημιά με ανάλυση ανά κατηγορία σε κατάσταση με σαφή προσδιορισμό της αιτίας που την προκάλεσε (πλημμύρα, κατολίσθηση, άλλο αίτιο).

Ειδικότερα για τις ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις, αυτές καλύπτονται μόνο εφ΄ όσον οι δικαιούχοι είναι ιδιοκτήτες, δηλαδή ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στην επιχείρηση και όχι σε τρίτους (εταίρους, μετόχους κλπ) και με την προϋπόθεση ότι δεν αποζημιώνονται από άλλη πηγή και ειδικότερα βάσει του άρθρου 10 του Ν.2576/1998. Ζημιά η οποία καλύπτεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αποζημιώνεται μόνο κατά το μέρος που υπερβαίνει το ποσό που εισέπραξε ο δικαιούχος από την ασφαλιστική εταιρία.