Πε. Δεκ 7th, 2023

Νέες προσλήψεις στο Δημόσιο

Στο Δημόσιο θα έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν 2.095 υποψήφιοι  που διαθέτουν τα προσόντα που ζητούν οι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που βγαίνουν καθημερινά στον «αέρα».

Μέχρι την Τρίτη 3 Νοεμβρίου οι επιτυχόντες Τεχνολογικής Εκπαίδευσης  του γραπτού διαγωνισμού του Μαρτίου 2023,  θα έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικές  αιτήσεις για να καλύψουν τις 1.843 θέσεις στο Δημόσιο. Για να είναι ολοκληρωμένη η αίτηση τους, πρέπει να κάνουν την πληρωμή του σχετικού παραβόλου, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνει το ΑΣΕΠ. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο site της ΓΓΠΣΔΔ (https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromeskai-eispraxeis/e-paravolo).

Μόνιμοι υπάλληλοι, 80 τον αριθμό θα προσληφούν  σε υπουργεία, μητροπόλεις, Εθνικές Βιβλιοθήκες και μεγάλους φορείς της χώρας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι, ακόμα και όσοι δεν πήραν μέρος στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Πέρα όμως από τις 1.843+80 μόνιμες προσλήψεις, οι  Δήμοι θα προσλάβουν και προσωπικό ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των κενών θέσεων που δημιουργούνται σε προσωπικό με την συνταξιοδότηση των μονίμων.

Στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης θα προσληφθούν με οχτάμηνη σύμβαση 77 οδηγοί και εργάτες καθαριότητα, με μοριοδότηση και κριτήρια ΑΣΕΠ. Οι υποψήφιοι για πρόσληψη πρέπει να είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, και να μην έχουν υπερβεί το 67 έτος. Κατ΄εξαίρεση μπορούν να είναι μέχρι 70 ετών, εάν δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το Δημόσιο ή άλλο φορέα.

Ο Δήμος Ρεθύμνου θα προσλάβει 22 άτομα με οχτάμηνη σύμβαση, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στις ειδικότητες :  Υδραυλικών, Οδηγών, Οδηγών – Χειριστών γεωργικών Μηχανημάτων , Χειριστών Μηχανημάτων Έργου και  Προσωπικού καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων.  Στην μοριοδοτηση τους βαρύνουν:  ο χρόνος ανεργίας, η οικογενειακή κατάσταση, ο  βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, η εμπειρία και τυχόν αναπηρία.  Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ως τις 30 Οκτωβρίου 2023 στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Ρεθύμνου.

Ο Δήμος Κορίνθου θα προσλάβει 20 άτομα για 4 μήνες, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής εκπαίδευσης στις ειδικότητες: Οδηγών(5)  και
εργατών καθαριότητας (15). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέχρι τις  30 Οκτωβρίου στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων του Δήμου Κορίνθου.

Στον Δήμο Πειραιά θα προσληφθούν 10 άτομα στους βρεφονηπιακούς σταθμούς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/08/2024 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Ο Δήμος Αιγιαλείας θα προσλάβει 23 άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/08/2024 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Στον Οργανισμό ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ θα γίνουν  20 νέες προσλήψεις σε οκτώ περιοχές της χώρας για την κάλυψη αναγκών σε μονάδες του οργανισμού (Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Πάτρας, Ρεθύμνου, Πέλλας, Δράμας & Λέσβου, Εποπτείες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Ανατολικής Στερεάς & Νήσων) και στην Κεντρική Υπηρεσία (Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας και Ανταγωνιστικότητας Αγροτικών Προϊόντων & Γενική Διεύθυνση Διοικητικού–Οικονομικού) αυτού που εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών. Όλοι όσοι προσληφθούν  πρέπει να είναι  πτυχιούχοι  Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και θα προσληφθούν με οκτάμηνη σύμβαση εργασίας.