Πρόσληψη 4 δικηγόρων στον Δήμο Πειραιά

O Δήμος Πειραιά προκήρυξε  την πλήρωση τεσσάρων θέσεων Δικηγόρων – δύο Δικηγόρων Παρά Πρωτοδίκαις και δύο Δικηγόρων Παρ΄Εφέταις.

Συγκεκριμένα η προκήρυξη αφορά την πλήρωση αυτών των θέσεων µε σχέση έµµισθης εντολής, µε πάγια µηνιαία αντιµισθία, κατόπιν επιλογής, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Η πρόσληψη θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του Ν.4194/13 (Κώδικας ∆ικηγόρων) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τις διατάξεις του άρθρου 60 παρ. 7 του Ν.4370/2016 και θα συνδέεται µε το ∆ήµο Πειραιά µε σχέση έµµισθης εντολής.

Δείτε εδώ την προκήρυξη του Δήμου Πειραιά.