Κυ. Ιούλ 21st, 2024

Πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Νέας Προποντίδας

Ανακοινώνεται η Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής.

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 168 και της παρ. 1 του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄).

2. Την αριθ. 180/2013 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Τμήμα Ι του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

3. Την αριθ. 5162/11.7.2019 (ΑΔΑ: 6ΥΓΦ46ΜΚ6Π-ΙΜΙ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστα-σίας, με την οποία ο Δήμος μας κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας το χρονικό διάστημα από 10.7.2019 έως και 10.1.2020 για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι) που εκδηλώθηκαν στις 10 Ιουλίου 2019,

4. Την αριθ. 732/25.11.2019 (ΑΔΑ: 6Σ5ΘΩΚΤ-ΒΕ3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Προποντίδας με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Νέας Προποντίδας» .

5. Την αριθ. 46480/28.11.2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Προπο-ντίδας για την πρόβλεψη της απαραίτητης πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του ως άνω προσωπικού στον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2019.

6. Την αριθ.752/2019 (ΑΔΑ: Ω4ΝΟΩΚΤ-7Ο5) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Προ-ποντίδας με θέμα: «Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Νέας Προποντίδας έτους 2020», στον οποίο έχει προβλεφθεί η απαραίτητη πίστωση για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του ως άνω προσωπικού.

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου για την εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικό-τητα:

Ειδικότητα

Εργάτες/τριες καθαριότητας απορριμματοφόρων αυτοκινήτων

εκπαιδευτικής βαθμίδας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)

2

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης.

2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (άρθρο 169 του ν. 3584/2007).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση εντός προθεσμίας έξι (6) εργάσιμων ημερών, ήτοι από Πέμπτη 9.1.2020 έως και την Πέμπτη 16.1.2020, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βιθυνίας 2, Τ.Κ. 63200, Νέα Μουδανιά (τηλέφωνα επικοινωνίας: 23730.25887 και 23730.25533). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικά, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.