Πε. Ιούν 20th, 2024

Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ συγκροτεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης (27/1) αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ, στον οποίο δύναται να συμμετέχουν ως μέτοχοι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας.

Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί του νέου νόμου μπορούν μεταξύ άλλων δυνατοτήτων τους να:

Είναι ενδιάμεσοι φορείς και να ασκούν αρμοδιότητες διαχείρισης για πράξεις κρατικών ενισχύσεων.
• Συμμετέχουν σε Προγραμματικές Συμβάσεις με όλους τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης για την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής, επιστημονικής και διοικητικής υποστήριξης.
• Παράσχουν τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας ΟΤΑ.
• Ασκούν δραστηριότητες στον τομέα ενέργειας , αξιοποίησης βασικών υποδομών κοινής ωφέλειας και φυσικών πόρων ή περιοχών εγκαταστάσεων τουριστικής ή αναπτυξιακής αξίας.
Επιπρόσθετα, στους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς δίνεται ουσιαστικά η δυνατότητα συγκρότησης ολοκληρωμένης τεχνικής υπηρεσίας, η οποία όχι απλά ωριμάζει, αλλά μπορεί και να εκτελεί έργα σε περίπτωση αδυναμίας της τεχνικής υπηρεσίας του ΟΤΑ.

«Ο νέος Αναπτυξιακός μας Οργανισμός θα αποτελέσει ένα σύγχρονο αναπτυξιακό εργαλείο, που θα μεγιστοποιήσει και κυρίως θα βελτιστοποιήσει την απορρόφηση πόρων από όλο το εύρος των εθνικών και κοινοτικών χρηματοδοτικών εργαλείων. Στόχος μας είναι να μην χαθεί καμία αναπτυξιακή ευκαιρία για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.