Ο δήμος Λέρου απομακρύνει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα

Ο Δήμος Λέρου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες οχημάτων πως σύμφωνα με το ΠΔ 116/2004 που αφορά εγκαταλελειμμένα οχήματα ή οχήματα που βρίσκονται στο τέλος κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) και βρίσκονται σε δημόσιο χώρο, θα πρέπει άμεσα να τα απομακρύνουν από τους δημοτικούς χώρους.

Η τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σε αντίθετη περίπτωση μετά την παρέλευση των δεκαπέντε(15) ημερών θα τα απομακρύνει.