Κυ. Ιούν 23rd, 2024

Βοήθημα για την επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος σε ευπαθείς ομάδες από το Δήμο Ήλιδας

Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ474/Β/14-2-2018).

Οι ενδιαφερόμενοι που είναι αποσυνδεδεμένοι  από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι και τις 31.10.2018, μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους στο Δημαρχείο  Ήλιδας με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία)
 2. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
 3. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής
 4. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
 5. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.I.A.) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
 6. Μισθωτήριο συμβόλαιο ή τίτλοι ιδιοκτησίας
 7. Πρόσφατο λογαριασμό παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας
 8. Υπεύθυνη δήλωση όπου να προκύπτει η ημερομηνία διακοπής
 9. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 10. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.
 11. Για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α.
 12. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά το φορολογικό έτος 2018, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (καταστάσεις μισθοδοσίας τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.α).

Η αρμόδια επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί με την  αρίθμ.101/2019 Α.Δ, εξετάζει τα αιτήματα των συμπολιτών μας.

Για πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης (Φιλικής Εταιρείας 6) από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30 – 12:00. Αρμόδια υπάλληλος κα Ρέτση Αργυρώ, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2622360567.

 

Αιτηση Επανασύνδεσης

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για ΔΕΗισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για ΔΕΗ