Κυ. Ιούν 16th, 2024

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Του Νικόλαου Κορμπά

Ας ξεκινήσουμε από έναν αδιαμφισβήτητο ορισμό :

Πως η Αισθητική και η Αξιοπιστία ενός έργου επιτυγχάνεται μέσα από την Αριστοποίηση των Μεγεθών.

Η διαδρομή του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού είναι υποχρεωμένη να υπακούει στα μεγέθη που συντελούν στην τελική σύνθεση :

γεωγραφική θέση και μορφολογία εδάφους,

περιβάλλον,

προσανατολισμός,

κλίμα,

οδεύσεις,

σαν Γενικοί Παράγοντες.

Με τη σειρά τους προστίθενται

η νομοθεσία,

τα υλικά και

οι τρόποι εφαρμογής τους,

οι απαιτούμενες εργασίες,

σαν Ειδικοί Παράγοντες.

Ο χρόνος είναι [και] χρήμα

Αυτοί οι δύο παράγοντες,  κατευθύνουν στον προσδιορισμό των υλικών τόσο από πλευράς οικονομίας όσο και αξιοπιστίας. Εδώ υπεισέρχεται το δύσκολο ζήτημα της επιλογής τους, εφόσον θα πρέπει να ανταποκρίνονται, αφενός σε όσα στοιχεία αναφέρθηκαν πιο πάνω, αφετέρου να εξασφαλίζουν τόσο την ποιότητα και αξιοπιστία του έργου όσο και τη διάρκεια ζωής του.

Με λίγα λόγια θα πρέπει ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός (όπως έχει εμπλουτιστεί με την ενσωμάτωση Βιοκλιματικών χαρακτηριστικών) στο  συγκεκριμένο ζήτημα, να στοχεύει σε επιλογή δόκιμων, πιστοποιημένων, ανακυκλώσιμων υλικών κατά προτίμηση βιομηχανοποιημένων, τα οποία προσφέρουν ευχερή και χαμηλού κόστους συντήρηση, εύκολη αντικατάσταση, άριστη ανταπόκριση τόσο στις ίδιες καταπονήσεις της δεξαμενής όσο και σε καταπονήσεις οφειλόμενες σε καταστροφές από εξωγενείς παράγοντες [βανδαλισμοί, πυρκαγιά, φυσικές καταστροφές ]. Είναι, λοιπόν, λογικό να αποφεύγονται αυστηρά, οι μη εφαρμοσμένες, χωρίς πιστοποίηση,  ιδιοκατασκευές οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο τη λειτουργία μιας δεξαμενής αλλά και τους χρήστες.

Η αριστοποίηση αυτών των επιλογών είναι σαφές πως θα παίξει κυρίαρχο ρόλο στην τελική αισθητική, λειτουργικότητα και αξιοπιστία του έργου και άρα στην πλήρη ανταπόκριση των αναγκών των χρηστών και των ιδιοκτητών.

Κανόνες και Προδιάγραφες

Η εφαρμοσιμότητα όλων των προηγούμενων, προϋποθέτει ένα πλήρες και αναλυτικό σχέδιο υλοποίησης της  Αθλητικής Δεξαμενής Κολύμβησης.

Eνα τέτοιο σχέδιο, λόγω της πολυπλοκότητας του, είναι εκ των πραγμάτων ανεφάρμοστο, αν δεν ακολουθεί τους απαραίτητους Κανόνες. Οι Κανόνες αυτοί απορρέουν,  αφενός από τη σχετική νομοθεσία – εθνική και διεθνή – και αφετέρου –από τις αθλητικές Προδιαγραφές που προσδιορίζουν με ακρίβεια, την ποιότητα, τη χρήση, τις ιδιότητες και εν τέλει την αισθητική των υλικών.

Εδώ ας ξεκαθαριστεί ένα σοβαρό ζήτημα :

Ο Αθλητισμός, σαν παραγωγικό Σύστημα σε όφελος του ανθρώπου, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, εξαρτάται κύρια από τρεις παράγοντες που λειτουργούν σαν κορυφές τριγώνου :

 • Τα Αθλήματα με τους Κανόνες και τις προδιαγραφές διεξαγωγής τους
 • Την Εθνική και Διεθνή σχετική Νομοθεσία
 • Τη Βιομηχανία παραγωγής αθλητικού εξοπλισμού.

Έτσι, μαζί με τα αθλήματα εξελίσσεται και η τεχνολογία που τα υποστηρίζει και που φυσικά, όλο και περισσότερο, καταργεί κάθε δυσχέρεια του παρελθόντος κατά την υλοποίηση του αθλητικού έργου και ανταποκρίνεται στις ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος.

Ο βαθμός ασφάλειας, σε δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές, τόσο κατά την φάση της κατασκευής, όσο και  της λειτουργίας και χρήσης, διαδραματίζει τον σημαντικότερο ρόλο στη συνολική εγκατάσταση, με την τεχνολογία και τους κανόνες να τον ενισχύουν.

 Η σωστή Δεξαμενή στην σωστή Θέση

Σε κάθε περίπτωση για την πραγματοποίηση μιας Αθλητικής Δεξαμενής Κολύμβησης θα πρέπει να αξιολογηθούν και αναλυθούν τα εξής θέματα :

 • Επιλογή θέσης κατασκευής της δεξαμενής εντός ή επί εδάφους (λόγω προσωρινότητας)
 • Διαθεσιμότητα υλικών
 • Απαιτούμενος χρόνος κατασκευής
 • Διάρκεια ζωής

  Η δεξαμενή πρέπει να δύναται να ανθίσταται σε :

 • Καταπονήσεις και υπερχειλίσεις του όγκου νερού που διαθέτει
 • Yδροστατικές πιέσεις
 • Τυχόν διαβρώσεις στις περιοχές των πλευρικών μετώπων
 • Καταπονήσεις οφειλόμενες στο έδαφος, όπως καθιζήσεις, σεισμοί ή άλλες δονήσεις
 • Αλλοιώσεις της κατασκευής εξ αιτίας θερμοκρασιακών μεταβολών του φυσικού περιβάλλοντος.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας αντιμετωπίζει στον μέγιστο βαθμό τις παραπάνω «επιφυλάξεις» μειώνοντας σημαντικά τον «πονοκέφαλο» του αρχιτέκτονα και των μηχανικών.

Έτσι, με την εμφάνιση των πιστοποιημένων, βιομηχανοποιημένων κολυμβητικών δεξαμενών και κυρίως αυτών από ανοξείδωτο χάλυβα, τα κατασκευαστικά προβλήματα απομακρύνθηκαν.

Το οπλισμένο σκυρόδεμα, εδώ και αρκετά χρόνια, αρχίζει να αντικαθίσταται από εργοστασιακά βιομηχανοποιημένα στοιχεία ανοξείδωτου χάλυβα, με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα και εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά την παραγωγή και εγκατάσταση τους.

Οι σύγχρονου τύπου αυτές δεξαμενές (αθλητικές & μη) καταργούν, εκτός άλλων, και τον περιμετρικό μηχανολογικό διάδρομο που συνόδευε τις προηγούμενες από μπετόν, μειώνοντας έτσι όχι μόνο το κόστος αλλά και το βάρος που μαζί με την κύρια δεξαμενή απαιτούσαν ισχυρότερη θεμελίωση. Όλα τα παραπάνω  μειώνουν σημαντικά το κόστος κατασκευής αλλά και συντήρησης.

Επίσης αποφεύγονται κίνδυνοι οφειλόμενοι σε κάθε είδους ρηγματώσεις,  αποκολλήσεις πλακιδίων, οξειδώσεις μεταλλικών οπλισμών και σωληνώσεων και άλλων τέτοιων φθορών οφειλόμενων σε διάφορους παράγοντες που ξεκινούν από την κατασκευή και φθάνουν μέχρι τη χρήση και τη διάρκεια ζωής των δεξαμενών

Εδώ ακριβώς υπεισέρχεται ο παράγοντας των Προδιαγραφών.

Προκειμένου να πληρούνται οι ανάγκες των χρηστών και οι απαιτήσεις λειτουργίας και Κανόνων του αθλήματος , οι σύγχρονες κατασκευές είναι απαραίτητο να τηρούν όλες εκείνες τις Προδιαγραφές των αθλημάτων της Διεθνούς Ομοσπονδίας καθώς και τις έγκριτες προδιαγραφές υλικών από πιστοποιημένους οίκους δοκιμών και εφαρμογών για τη χρήση τους ως Δεξαμενές Κολύμβησης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, εξυπακούεται πως οποιουδήποτε είδους ιδιοκατασκευή που αφορά δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές (δημόσιες & δημοτικές) με καθόλου, αμφισβητούμενες  ή μη έγκριτες πιστοποιήσεις, θα πρέπει να αποφεύγονται.

Οι πιστοποιημένες βιομηχανοποιημένες Αθλητικές Δεξαμενές κολύμβησης από ανοξείδωτα χαλύβδινα στοιχεία αποτελούν σοβαρή, σύγχρονη και αξιόπιστη εξέλιξη στον τομέα αυτών των κατασκευών, εξυπηρετώντας τόσο τους απλούς χρήστες, όσο και τη διεξαγωγή των αγωνισμάτων Υγρού Στίβου σε όλα τα επίπεδα, τον σεβασμό στο περιβάλλον και την πραγματική βιωσιμότητα της εγκατάστασης.

*Αρχιτέκτων Αθλητικών Εγκαταστάσεων