Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων’