Κυ. Ιούλ 21st, 2024

Πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Βέροιας

Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεκατέσσερα (14) άτομα για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας των υπηρεσιών του, ύστερα από την αρ. 54/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-07), των αριθ. 31575/13-9-99 και 2447/15-1-2003 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για τις εξής ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική διάρκεια:

Ειδικότητα Αρ. ατόμων Χρονική διάρκεια
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ Γ΄ (C ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 2 2 μήνες
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 12 2 μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 169 του ν.3584/07.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην οδό Μητροπόλεως 46 και ειδικότερα στο Γραφείο Προσωπικού  (αριθ. Γραφείου: 11) εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες (δηλ. από 2-3-2020 έως 6-3-2020).

Η ανωτέρω ανακοίνωση έχει αναρτηθεί ολόκληρη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:9ΠΠ1Ω9Ο-ΨΑΥ) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται για τα κατά νόμο τυπικά προσόντα κατάληψης των θέσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν.