Προσλήψεις 7 ατόμων στο Δήμο Κρωπίας

Ο Δήμος Κρωπίας ανακοινώνει την πρόσληψη επτά (7) ατόµων κλάδου ΥΕ και συγκεκριµένα:
• ΥΕ Εργατών Κοιµητηρίων, για την κάλυψη επειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της ∆/νσης Περιβάλλοντος.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της
υπηρεσίας µας, στο ∆ηµαρχείο Κρωπίας , ταχ. δ/νση: Βας. Κων/νου 47, Τ.Κ.
19441, Νοµού Αττικής, και συγκεκριµένα στο ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ στον αρµόδιο υπάλληλο κο. Μαρκαριάν Κάρολο ή στη
προϊσταµένη κα. Αργύρη Σταµατίνα (τηλ. επικοινωνίας: 210-6026272) εντός
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής της
στους χώρους ανακοινώσεων των δηµοτικών καταστηµάτων του ∆ήµου
Κρωπίας , δηλαδή έως και τη Τετάρτη 20 Νοεµβρίου 2019.