Πα. Ιούλ 19th, 2024

Ορίστηκαν νέοι αντιδήμαρχοι στον Δήμο Κηφισιάς

Νέες αρμοδιότητες αντιδημάρχων όρισε με απόφαση του ο δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος.

Συγκεκριμένα:

Α. Ορίζει ως Αντιδημάρχους του Δήμου Κηφισιάς τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους με θητεία από 01/03/2023 έως και 31/12/2023 μεταβιβάζοντας σε αυτούς τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες:

1. Τον κ. Ευάγγελο Αυλήτη, ως Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κι Επιχειρηματικότητας του Δήμου με αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
β) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Ανάπτυξης
γ) Την έκδοση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 19 του Ν.1080/1980 αιτιολογημένης απόφασης επιβολής προστίμου, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί με τις διατάξεις της παρ. 1α ,β ,γ & δ του ιδίου άρθρου.
δ) Την έκδοση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 50 του Ν4257/2014 απόφασης επιβολής τέλους και προστίμου σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων των οποίων η παραχώρηση της χρήσης έχει ή δεν έχει επιτραπεί , σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και τις σχετικές άδειες κατάληψης.
στ) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ/νσης Προγραμματισμού, Επιχειρηματικότητας, Οργάνωσης και Πληροφορικής.
ζ) Την εποπτεία και ευθύνη – ως προς την Επιχειρηματικότητα – του Τμήματος Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Επιχειρηματικότητας, Οργάνωσης και Πληροφορικής
η) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, του τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη της παρ. 3α του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 και της παρ. 1α του άρθρου
4 του Π.Δ. 80/2016, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις ανωτέρω αρμοδιότητες , διοικητικού εγγράφου που εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
θ)Την υπογραφή των ιδιωτικών συμφωνητικών των δικηγόρων, οι οποίοι παρίστανται και εκπροσωπούν το Δήμο Κηφισιάς στις δικαστικές του αποφάσεις .

2. Τον κ. Αχιλλέα Κουρέπη , ως Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης και Εντεταλμένο Αθλητισμού, με αρμοδιότητες :

α) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα της Εκάλης.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα της Εκάλης, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες, που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης.
ε) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση για την υπογραφή διοικητικών εγγράφων που αφορούν Ληξιαρχικές πράξεις, αντίγραφα & αποσπάσματα αυτών (Γέννησης, Βάπτισης, Γάμου, Διαζυγίου, Θανάτου, συμφώνου συμβίωσης και εκθέσεων) της Δ.Ε. Εκάλης, καθώς και άδειες Πολιτικών Γάμων.
στ) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας και καλής κατάστασης όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου.
ζ)Την εκπόνηση και εποπτεία αθλητικών προγραμμάτων σχολικού, παιδικού και μαζικού αθλητισμού.
η) Την συνεργασία μεταξύ Δήμου-αθλητικών σωματείων και αθλητικών αρχών.
θ) Την προετοιμασία της εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο της ετήσιας επιχορήγησης των αθλητικών σωματείων, και όλα τα ανωτέρω σε συνεργασία με το Ν.Π.Δ.Δ «Δημήτριος Βικέλας»

3. Την κα Ασπασία (Νίνα) Βλάχου, ως Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς, Κοινωνικού Σχεδιασμού και Τουρισμού με αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα της Κηφισιάς.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών, που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα της Κηφισιάς, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες, που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς.
ε) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση για την υπογραφή διοικητικών εγγράφων που αφορούν Ληξιαρχικές πράξεις, αντίγραφα & αποσπάσματα αυτών (Γέννησης, Βάπτισης, Γάμου, Διαζυγίου, Θανάτου, συμφώνου συμβίωσης και εκθέσεων) της Δ.Ε. Κηφισιάς, καθώς και άδειες Πολιτικών Γάμων.
στ) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του τμήματος Κοινωνικού Σχεδιασμού, της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού.
ζ) Την εποπτεία και ευθύνη, ως προς τα Προγράμματα ήπιας Τουριστικής Ανάπτυξης, του Τμήματος Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Επιχειρηματικότητας, Οργάνωσης και Πληροφορικής, σε συνεργασία με το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ», καθώς και κάθε δράσης προβολής του Δήμου και των τοποσήμων του .
η) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου κάθε σχετικού με τις ανωτέρω αρμοδιότητες διοικητικού εγγράφου, που εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

4. Τον κ. Εμμανουήλ Κουρμαδιά, ως Αντιδήμαρχο Πολεοδομικού Σχεδιασμού με αρμοδιότητα την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας.

Πολιτικούς γάμους θα τελούν οι Αντιδήμαρχοι κ.κ.:
Αχιλλέας Κουρέπης
Ασπασία Νίνα Βλάχου
Εμμανουήλ Κουρμαδιάς
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ευάγγελος Αυλήτης , που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει, ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Αχιλλέα Κουρέπη.