Πε. Φεβ 22nd, 2024

Ξεκίνησαν τα μεγάλα έργα ανάπλασης στο κέντρο του Χαλανδρίου – Αλλαγή εικόνας μετά από δεκαετίες

Το εμβληματικό έργο της βιοκλιματικής ανάπλασης του κέντρου και της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην οδό Αγ. Παρασκευής ξεκίνησαν. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη παρέμβαση που έχει γίνει στο κέντρο της πόλης τα τελευταία, τουλάχιστον, 30 χρόνια.

Το έργο της βιοκλιματικής ανάπλασης, ύψους 6.185.000€, το οποίοχρηματοδοτείταιαπότοΤαμείοΑνάκαμψης & Ανθεκτικότητας περιλαμβάνει:

►Ανάπλασηπεζοδρομίων 36.000 τ.μ.
►Δημιουργία 150 ραμπώνΑμεΑ
►Υποβίβασηπεζοδρομίων (150)
►Δημιουργίαοδεύσεωντυφλών 10.000 μ.
►Δημιουργία 199 θέσεωνπαρόδιαςστάθμευσης
►Τοποθέτηση 163 νέωνφωτιστικών LED μετηλεδιαχείριση
► 700 νέεςφυτεύσεις
►Τοποθέτησηδύο (2) έξυπνωνσταθμώνανάπαυσης (smart benches)
►Τοποθέτησηοκτώ (8) έξυπνωνσταθμώνπληροφόρησης (infokiosks)
►τοποθέτησηδύο (2) οθονώνψηφιακήςσήμανσης (digital signs)
►Δημιουργίαέξι (6) έξυπνωνδιαβάσεων.

Ανάπλαση πεζοδρομίων 36.000 τ.μ.

Θα γίνει ανακατασκευή πεζοδρομίων στηνοδόΛ.Α. Παπανδρέου (απόΠαλαιολόγουέωςΑγ. Γεωργίου), καθώςκαιανάπλασητωνυφιστάμενων, υλοποιημένωνπεζοδρόμωνστιςοδούςΚατσουλιέρη (απόΓκίνηέωςΛ.Α. Παπανδρέου), Χαϊμαντά (απόΛ.Α. ΠαπανδρέουέωςΦ. Λίτσα), Ιφικράτους (απόΛ.Α. ΠαπανδρέουέωςΗρακλείου), Ηρακλείου (απόΣωκράτουςέωςΑγ. Παρασκευής) καιΠλάτωνος (απόΑγ. ΠαρασκευήςέωςΑγ. Γεωργίου).

Οιεργασίεςθαπραγματοποιούνταιεναλλάξσταπεζοδρόμια,ώστεναεξασφαλίζεταιηκίνησητωνπεζώνκαιθαδιαρκέσουν 16 μήνες.

Βελτίωση οδικής ασφάλειας στην Αγ. Παρασκευής

Το έργο, ύψους €980.000 που επίσης χρηματοδοτείται από Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας υλοποιείται στο τμήμα της Αγ. Παρασκευής από πλατεία Χαλανδρίου έως Αισχύλου με στόχο:

►Τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας

► Τη μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου

► Τη βελτίωση της προσβασιμότητας/μετακινήσεων πεζών, ποδηλατών και εμποδιζόμενων ατόμων

Θα δημιουργηθεί και ποδηλατόδρομος από τον πεζόδρομο της οδού Πλάτωνος έως την οδό Αισχύλου, με βάση τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές του υπουργείου.

ΣίμοςΡούσσος: «Προσβασιμότητακαιτόνωσητηςεπιχειρηματικότητας»

«Ηανάπλασηστοεμπορικόκέντροτηςπόλης, σεσυνδυασμόμετοέργοβελτίωσηςτηςοδικήςασφάλειαςστηνΑγ. Παρασκευής, τηνανέγερσητουνέουδημαρχείουκαιτουυπόγειουπάρκινγκ, τιςαναπλάσειςπουπεριλαμβάνειτοέργοανάδειξηςτουΑδριάνειουΥδραγωγείου, μαζίμετιςπεζοπορικέςδιαδρομέςπουδιαμορφώνονται πέριξτουκέντρουκαικαταλήγουνσαυτό, δημιουργούνμιατελείωςδιαφορετικήεικόναγιατοΧαλάνδρι», σχολίασεοδήμαρχοςΧαλανδρίουκαικατέληξε:

«Όλαταπαραπάνωέργαθαβελτιώσουνσημαντικάτηνπροσβασιμότηταγιαπεζούς, ποδηλάτες, εμποδιζόμενακαιανάπηραάτομα, θαενισχύσουντημικρήκαιμεσαίαεπιχειρηματικότητακαιθααναβαθμίσουνουσιαστικάτηνποιότηταςζωήςτωνκατοίκωντουκέντρου».

Και τα δύο έργα υλοποιούνται με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ, χάρη στην ωριμότητα των μελετών, έχουν εγκριθεί απο το υπουργείο Περιβάλλοντος και το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ), τον Απρίλιο του 2022. Δημοπρατήθηκαν το 2023.

Η υλοποίηση των έργων θα επιφέρει αναπόφευκτα κάποια αναστάτωση στην καθημερινότητα διερχομένων και καταστηματαρχών. Παρακαλούμε για την κατανόησή σας, μιας και η αναστάτωση θα είναι προσωρινή, μόνιμες όμως οι ωφέλειες του έργου που θα απολαμβάνουμε εμείς και τα παιδιά μας.