Δήμος Πεντέλης: Διακοπή μαθημάτων σε νηπιαγωγεία λόγω γρίπης

Tη διακοπή των μαθημάτων από την 28/1/2020 έως και την 30/1/2020 αποφάσισε ο δήμος Πεντέλης στα 1ο-6ο και 3ο-5ο Νηπιαγωγεία Μελισσίων, προκειμένου να προφυλαχθούν οι μαθητές από τον ιό της εποχικής γρίπης.

Τα υπόλοιπα Σχολεία του Δήμου θα λειτουργήσουν κανονικά.

Αναλυτικά η απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ 73

Θέμα: Διακοπή μαθημάτων στο 1ο-6ο και 3ο-5ο Νηπιαγωγεία Μελισσίων 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 75 παρ. Ι περιπτ. στ υποπερίπτ. 27 του Ν. 4363/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010.
2. Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 201/1998.
4. Την με αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.4133 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Οδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης στις Σχολικές Μονάδες και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες»
5. Το με αρ. πρωτ. 09/27-1-2020 έγγραφο των προϊσταμένων Διεύθυνσης του 3ου και 5ου Νηπιαγωγείων Μελισσίων
6. Το από 27/1/2020 ηλεκτρονικό μήνυμα των προϊσταμένων Διεύθυνσης των 1ου και 6ου Νηπιαγωγείων Μελισσίων
7. Τις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν λόγω της εποχικής γρίπης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη διακοπή των μαθημάτων από την 28/1/2020 έως και την 30/1/2020 προκειμένου να προφυλαχθούν οι μαθητές από τον ιό της εποχικής γρίπης στα 1ο-6ο και 3ο-5ο Νηπιαγωγεία Μελισσίων. 

Τα υπόλοιπα Σχολεία του Δήμου θα λειτουργήσουν κανονικά.

Η Δήμαρχος

Δήμητρα Κεχαγιά