Πε. Ιούλ 25th, 2024

Τοπικός αστυνόμος στην Μαρώνεια

Θετική αποδοχή είχε η πρόταση του Δημάρχου Μαρωνείας – Σαπών κ. Ντίνου Χαριτόπουλου που στήριξε με ισχυρά επιχειρήματα προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την θεσμοθέτηση τοπικού αστυνόμου στην Μαρώνεια.

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού εγκρίθηκε η λειτουργία τοπικού αστυνόμου στην Μαρώνεια για το 2020 ενώ ο Δήμος άμεσα θα συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του θεσμού παραχωρώντας χώρο για την στέγαση του και καλύπτοντας τις λειτουργικές ανάγκες του

Ανταπόκριση στο αίτημα προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Οι αρμοδιότητες του τοπικού αστυνόμου είναι:

α. Επιλαμβάνεται, στο πλαίσιο της αποστολής της Ελληνικής Αστυνομίας, και διεκπεραιώνει ζητήματα καθημερινότητας των πολιτών του δήμου ή της κοινότητας της περιφερείας του, ζητώντας, σε περίπτωση αδυναμίας αντιμετώπισης τους, τη συνδρομή της Υπηρεσίας του ή και άλλων αρμοδίων Υπηρεσιών.

β. Ασκεί τα προανακριτικά του καθήκοντα όπως αυτά ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, σε κάθε περίπτωση που αυτό επιβάλλεται, προβαίνει στις άμεσες -επείγουσες προανακριτικές πράξεις, συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία και γενικά κάνει όλες τις αναγκαίες ενέργειες, μέχρις ότου επιληφθεί, η αρμόδια Υπηρεσία.

γ. Ενημερώνει άμεσα το διοικητή της Υπηρεσίας στην οποία υπάγεται διοικητικά για κάθε συμβάν σημαντικού ή επείγοντος χαρακτήρα και λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα αντιμετώπισης του.

δ. Υποβάλλει, καθημερινά, στην Υπηρεσία του αναφορά για τη δραστηριότητα του προηγουμένου 24ώρου και ιδίως για συμβάντα τα οποία έλαβαν χώρα στην περιοχή ευθύνης του καθώς και τις ενέργειες στις οποίες προέβη για την επίλυση τους.

ε. Ενημερώνει, διευκολύνει και κατευθύνει τους πολίτες σχετικώς με τη διαδικασία ρύθμισης ζητημάτων που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας.

στ. Αναπτύσσει επαφές και συνεργασίες με Υπηρεσίες, φορείς και πολίτες της περιφερείας του, στο πλαίσιο ανάληψης πρωτοβουλιών ή συμμετοχής σε πρωτοβουλίες που έχουν σκοπό τη βελτίωση της αστυνομικής και κοινωνικής προσφοράς στην τοπική κοινωνία, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του διοικητή της Υπηρεσίας του και λήψης σχετικών οδηγιών.

ζ. Τηρεί τα προβλεπόμενα υπηρεσιακά βιβλία και το αναγκαίο για την εκπλήρωση της αποστολής του έντυπο υλικό και είναι υπεύθυνος για τη σωστή χρήση, φύλαξη και διαχείριση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού που του έχει χορηγηθεί.

η. Εκτελεί κάθε άλλο καθήκον που του ανατίθεται από τους προϊσταμένους του στο πλαίσιο της αποστολής του.