Προσλήψεις 42 ατόμων στον δήμο Θεσσαλονίκης

O Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα δύο (42) ατόμων για την κάλυψη αναγκών, με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, για την κάλυψη των αναγκών του αυτοτελούς τμήματος διαχείρισης κοιμητηρίων.

Ειδικότητες: ΔΕ Δενδροανθοκηπουρών, ΔΕ Ιεροψαλτών, ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών, ΥΕ Εργατών Ταφής, ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων, ΥΕ Φυλάκων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά, με ηλεκτρονικό τρόπο στο e-mail: [email protected]

Δείτε την προκήρυξη εδώ