Πα. Σεπ 29th, 2023

Πως θα υπολογιστεί η τελική βαθμολογία των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ

του Περικλή Καπετανόπουλου

Στον πανελλήνιο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ της 4ης Μαρτίου 2023,  από τους  76.799 υποψήφιους που διαγωνίστηκαν,  οι 14.837 θεωρούνται επιτυχόντες διότι συγκέντρωσαν  τη βάση του 55% σε κάθε μάθημα, δηλαδή στο τεστ δεξιοτήτων, εργασιακής αποτελεσματικότητας και στο τεστ γνώσεων. Ωστόσο δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται ότι η προοπτική διορισμού κάθε ενός και καθεμιάς από τους επιτυχόντες,   αποτελεί συνάρτηση της βαθμολογίας που ήδη έχει λάβει στον γραπτό διαγωνισμό, των όποιων προσαυξήσεων δικαιούται  και της αναλογίας θέσεων/επιτυχόντων υποψηφίων για την κλάδο ειδικότητα ή τις κλάδο ειδικότητες για τις οποίες έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής, με την προϋπόθεση ότι κατέχει τα απαιτούμενα για την κάθε θέση προσόντα.

Αναλυτικά, στις προκηρύξεις που αναμένεται να εκδοθούν τον Ιούλιο και τν Σεπτέμβριο για την πρόσληψη υπαλλήλων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, η βασική βαθμολογία που συγκέντρωσαν οι επιτυχόντες  θα προσαυξηθεί, σύμφωνα με τον ν. 4765/2021, ως εξής:

-Πέντε επιπλέον (5) μονάδες  για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε επιστημονικό πεδίο που έχει συνάφεια με το  αντικείμενο της θέσης.

ύο (2) μονάδες για τους κατόχους αυτοτελούς μεταπτυχιακού τίτλου ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης που αναφέρεται  στην προκήρυξη.

ία (1) μονάδα για τους κατόχους ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός διδακτορικών διπλωμάτων ή/και μεταπτυχιακών τίτλων, βαθμολογείται επιπλέον ένας μόνο εξ αυτών των τίτλων και εάν πρόκειται για μη ομοιόβαθμους τίτλους, βαθμολογείται ο υψηλότερος εξ αυτών, λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση το ήμισυ των μονάδων που αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο σπουδών.

-Μία (1) μονάδα για τους κατόχους τίτλου άριστης γνώσης της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής ή ιταλικής γλώσσας.

Η άριστη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας από τις προαναφερόμενες , καθώς και η άριστη γνώση οποιασδήποτε άλλης ξένης γλώσσας βαθμολογείται με μισή (0,5) μονάδα.

 

Η συνολική βαθμολογία προσαυξάνεται λόγω εμπειρίας:

Μία (1) μονάδα λόγω εμπειρίας ενός (1) τουλάχιστον έτους.

Δύο (2) μονάδες λόγω εμπειρίας δύο (2) τουλάχιστον ετών.

Τρεις (3) μονάδες λόγω εμπειρίας τριών (3) τουλάχιστον ετών.

Τέσσερις (4) μονάδες λόγω εμπειρίας τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών.

Πέντε (5) μονάδες λόγω εμπειρίας πέντε (5) τουλάχιστον ετών.

Ως εμπειρία εννοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή η άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα ανεξαρτήτως αντικειμένου, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και ως προς τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της σχετικής άδειας.

 Εντοπιότητα

Σε ορισμένους δήμους προβλέπεται η προσαύξηση της βαθμολογίας βάσει της εντοπιότητας κατά 10 ή 20 μονάδες.            Αυτό γίνεται κυρίως στους ορεινούς, νησιωτικούς και παραμεθόριους Δήμους, προκειμένου οι διοριζόμενοι να μην ζητούν μετά από ορισμένα χρόνια μετάθεση στην Αττική και τα μεγάλα αστικά κέντρα και να παραμένουν στον Δήμο που στελέχωσαν τις υπηρεσίες του.

Στη συνέχεια, αφού ολοκληρωθεί από το ΑΣΕΠ, ο έλεγχος των δικαιολογητικών που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι για διορισμό σε μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο, θα εκδοθούν τα προσωρινά αποτελέσματα και θα δοθεί σχετική προθεσμία για την άσκηση  και την εκδίκαση των  ενστάσεων.

Στο τέλος, με την έκδοση των των οριστικών  αποτελέσματων,  θα αρχίσει η τοποθέτηση των διοριστέων υπαλλήλων στις κενές οργανικές θέσεις σε Δήμους, Περιφέρειες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Υπουργεία και Ανεξάρτητες Αρχές.