Προσλήψεις 170 ατόμων στον δήμο Πειραιά – Δείτε την προκήρυξη

Πρόσληψη εκατόν εβδοµήντα (170) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισµένου χρόνου, χρονικής διάρκειας από την ηµεροµηνία πρόσληψης έως και τις 05-07-2021, για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, λόγω της σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας από την πανδηµία του κορωνοϊού COVID-19:  

Για τη ∆ιεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης:

∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου): 19
∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου): 15
∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ: 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: 67
Για τη ∆ιεύθυνση Αρχιτεκτονικού και Λοιπών Τεχνικών Έργων:

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: 2
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: 1
∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΩΝ: 2
∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ: 3
∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ: 2
∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΑ∆ΩΝ: 3
∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ: 16
∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ: 3
∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ: 3
∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΟΒΑΤΖΗ∆ΩΝ: 2

Για τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου:

∆Ε ∆ΕΝ∆ΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ: 2
∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ: 1
∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ: 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: 27

Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αποκλειστικά στο e-mail [email protected], από 13-01-2021 έως και 19-01-2021, µε θέµα ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ.

Δείτε εδώ την προκήρυξη