Προσλήψεις διερμηνέων στο Δήμο Πειραιά

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά θα συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου με τρία (03) άτομα, χρονικής διάρκειας από 15/11/2019 έως 31/12/2019, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για την παροχή στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας
στον Δήμο Πειραιά, με τις κάτωθι ειδικότητες:

– Έναν (1) Οικονομικό Υπεύθυνο [Financial Manager]
– Έναν (1) Διερμηνέα Γαλλικών και Αραβικών [French and Arabic Interpreter]
– Έναν (1) Διερμηνέα Φαρσί [Farshi Interpreter]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ