Διευκρινίσεις για τις μετακινήσεις των υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού

Διευκρινίσεις από τη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημόσιου Τομέα, για τις μετακινήσεις των υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, μετά την απόφαση της Κυβέρνησης για περιορισμό κυκλοφορίας,  για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κοροναϊού.

ΘΕΜΑ: Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού
της διασποράς του κορωνοϊού
Σχετ.: α) Η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ-87Χ) εγκύκλιος,
β) H αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) εγκύκλιος,
γ)Η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/20.3.2020 (ΑΔΑ: 6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ) εγκύκλιος.
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων, σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε:
α) η αρ. Δ1α/Γ.Π οικ 20036/22.3.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Επιβολή
του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση
του κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β΄ 986)
β) η από 20-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68) με θέμα
«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης».

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω ΚΥΑ και ΠΝΠ σε ό,τι αφορά σε θέματα
αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Σύμφωνα με τις κατεπείγουσες έκτακτες ρυθμίσεις σχετικά με τον προσωρινό
περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω στην Επικράτεια για το χρονικό διάστημα
από 23.3.2020 ώρα 06:00 έως και 6.4.2020 και ώρα 06:00 και την προβλεπόμενη στην παρ.
2α του άρθρου πρώτου στην αρ. Δ1α/Γ.Π οικ 20036/22.3.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 986) εξαίρεση
σχετικά με τη μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες, καλούνται οι
αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού για τις κατεπείγουσες κάτωθι ενέργειες:

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση εδώ