Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για ΟΤΑ και πολιτογράφηση αλλοδαπών

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών: «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής στελεχών στον δημόσιο τομέα, οργανωτικές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών και διατάξεις για την αναπτυξιακή προοπτική των ΟΤΑ».

Όπως τονίζεται στο εισαγωγικό σημείωμα: «Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, εκσυγχρονίζεται το νομικό πλαίσιο για την απόδοση Ιθαγένειας και διαρθρώνονται αποτελεσματικότερα οι αρμόδιες Υπηρεσίες. Επιπλέον, ρυθμίζονται θέματα του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου τομέα και εισάγονται ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις».

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 10η Σεπτεμβρίου 2020.

Αλλαγές στην πολιτογράφηση και απόκτηση ιθαγένειας 

Αλλαγές στη διαδικασία πολιτογράφησης αλλογενών αλλοδαπών με σκοπό τη βελτίωση της διαδικασίας απόκτησης ιθαγένειας με πολιτογράφηση περιλαμβάνει νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Δεν αλλάζουν οι βασικές προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, αλλά θεσμοθετείται η αντικατάσταση των συνεντεύξεων ενώπιον των Επιτροπών Πολιτογράφησης με ένα ενιαίο, πανελλαδικού τύπου, σύστημα γραπτών εξετάσεων, που θα διεξάγονται δύο φορές το χρόνο.

Η επιτυχία σε αυτές θα οδηγεί τον συμμετέχοντα στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση, το οποίο πλέον θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης πολιτογράφησης. Η εξέταση θα αφορά σε γνώση της ελληνικής γλώσσας (επίπεδο Β1 -αντιστοιχεί στο επίπεδο γνώσεων μαθητή που έχει ολοκληρώσει τα απαιτούμενα έτη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης) και γνώσεις σε θέματα ιστορίας, πολιτισμού, γεωγραφίας και πολιτικών θεσμών της χώρας.

Καθιερώνεται, επίσης, η διαμόρφωση Τράπεζας Θεμάτων που θα είναι προσβάσιμη ηλεκτρονικά στους αιτούντες, από την οποία θα επιλέγονται τα θέματα των γραπτών εξετάσεων.

Στο τέλος της διαδικασίας ο αιτών θα δίνει ολιγόλεπτη συνέντευξη σε δύο στελέχη της υπηρεσίας για εξακρίβωση της οικονομικής και κοινωνικής ένταξής του.

Προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις και των αλλοδαπών που η αίτησή τους εκκρεμεί στις υπηρεσίες προκειμένου να υπάρξει αποσυμφόρηση. Έτσι, θα μπορούν να επιλέξουν αντί της συνέντευξης στην επιτροπή τη συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις.

Σε περίπτωση αποτυχίας, ο αλλοδαπός διατηρεί δικαίωμα νέας συμμετοχής του στις εξετάσεις χωρίς περιορισμό με νέα δήλωση συμμετοχής και την καταβολή του σχετικά προβλεπόμενου εξέταστρου. Απαλλαγή από την ανωτέρω εξέταση προβλέπεται για όσους κατέχουν απολυτήριο λυκείου που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, ή έχουν αποφοιτήσει από ελληνικό ΑΕΙ ή έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ.

Σε άτομα που ανήκουν σε ειδικές μαθησιακές κατηγορίες (π.χ. δυσλεκτικοί, ανάπηροι, ηλικιωμένοι κ.λπ.) δίνεται η δυνατότητα προφορικής εξέτασης την ημέρα των γραπτών εξετάσεων, πανελλαδικού τύπου, από ειδική επιτροπή στα ίδια, όμως, θέματα.

Επιπλέον, απλουστεύεται η διαδικασία που ακολουθείται για την υποβολή αιτήσεων διαπίστωσης της ελληνικής ιθαγένειας των προσώπων που κατάγονται από Έλληνα πολίτη.

Επανασχεδιάζεται η διάρθρωση των Περιφερειακών Διευθύνσεων και συστήνονται δύο νέες Διευθύνσεις (η Διεύθυνση Ιθαγένειας Αττικής και η Διεύθυνση Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας Β’) με σκοπό την αποσυμφόρηση των υφιστάμενων Διευθύνσεων από τον μεγάλο όγκο αιτήσεων.

Δημιουργείται Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας στο υπουργείο Εσωτερικών για την πληρέστερη εποπτεία και αξιολόγηση των επιμέρους οργανικών μονάδων (15 Διευθύνσεις) κατά τις επιταγές του επιτελικού κράτους.