Δημοσκόπηση της Innovation Metrisis Poll για τον δήμο Παλαιού Φαλήρου

Προβάδισµα του υποψήφιου δηµάρχου Παλαιού Φαλήρου Γ. Φωστηρόπουλου έναντι των υπόλοιπων υποψηφίων καταγράφει η µέτρηση της εταιρείας δηµοσκοπήσεων Innovation Metrisis Poll.

Σχετικά µε την ικανοποίηση των δηµοτών από το έργο του νυν δηµάρχου, ∆. Χατζηδάκη, σηµαντικό είναι να αναφερθεί ότι υπάρχει µεγάλη αποδοχή του έργου του, µε ποσοστό 73,2% έναντι µόλις 23,4% που εκφράζεται αρνητικά.

Σχετικά µε τη γνώµη που έχουν οι δηµότες για τους υποψήφιους δηµάρχους του δήµου, καλύτερη δηµοτικότητα όλων εµφανίζει ο κ. Φωστηρόπουλος, µε το 47,7% των ερωτηθέντων να εκφράζει θετική γνώµη, έναντι του 9,8% που εκφράζεται αρνητικά.

Επίσης, σε επιµέρους χαρακτηριστικά του υποψηφίου, το 50,2% θεωρεί πως είναι ανοιχτός και φιλικός προς τους πολίτες, το 47,5% ότι είναι γνώστης των προβληµάτων του δήµου, ενώ το 37,8% πιστεύει ότι µπορεί να λύσει τα προβλήµατα του δήµου µε αποτελεσµατικότητα.

Αντίστοιχα, από τους υπόλοιπους συνυποψηφίους του κ. Φωστηρόπουλου θετικές γνώµες καταγράφονται για τον Α. ∆ούµα, σε ποσοστό 36%, για τη Β. Ανδρικοπούλου µε 22,3%, καθώς και για τον Κ. Μερκουράκη, που συγκεντρώνει 21,6%. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι (κ. Κατσέλης, Μεταξάς, Κατσένης, Βασιλείου, Γαρδίκης και Πιτούλης) καταγράφουν χαµηλά ποσοστά αναγνωρισιµότητας.

Σχετικά µε τους ψηφοφόρους των δύο κοµµάτων, ο κ. Φωστηρόπουλος εµφανίζει αποδοχή από τους ψηφοφόρους και των δύο κοµµάτων, µε καλύτερα ποσοστά σε εκείνους της Ν.∆. (51,3%).

Αντίστοιχα, ο κ. Μερκουράκης καταγράφει καλύτερα ποσοστά στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ (26,5%) και ο κ. ∆ούµας σε εκείνους της Ν.∆. (39,7%).

Στην πρόθεση ψήφου, τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν προβάδισµα του κ. Φωστηρόπουλου, που λαµβάνει 32,7% µε αναγωγή απαντήσεων (λευκό/άκυρο/αποχή).

Ο κ. Μερκουράκης έρχεται δεύτερος µε 7,3%, ενώ µε µικρή διαφορά ακολουθεί ο κ. ∆ούµας, µε 6,9%. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι συγκεντρώνουν ποσοστά χαµηλότερα του 5%. Τα ποσοστά αυτά διαφοροποιούνται στους ψηφοφόρους των δύο κοµµάτων, όπου στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Μερκουράκης φτάνει στο 19,6%, ενώ αντίστοιχα σε εκείνους της Ν.∆. ο κ. ∆ούµας φτάνει το 11,7%.

Και στις δύο όµως οµάδες ερωτώµενων ο κ. Φωστηρόπουλος φαίνεται να διατηρεί προβάδισµα έναντι όλων των υπολοίπων. Σε ερώτηση για την πρόθεση ψήφου του β’ γύρου, ο κ. Φωστηρόπουλος κρατάει το προβάδισµα και στις δύο περιπτώσεις που εξετάστηκαν, δηλαδή τους κ. Μερκουράκη και ∆ούµα, αφού η διαφορά και στις δύο περιπτώσεις σχεδόν ξεπερνάει τις 30 ποσοστιαίες µονάδες.

Τέλος, σχετικά µε την παράσταση νίκης, η συντριπτική πλειοψηφία (42,7%) θεωρεί ότι νικητής θα είναι ο κ. Φωστηρόπουλος, ενώ ακολουθεί µε 7,5% ο κ. Μερκουράκης.