Δήμος Αθηναίων: Με 32 θέματα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

Με 32 θέματα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αθηναίων.

Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1.Έγκριση για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου ατελώς επί της πλατείαςΑγίου Γεωργίου (Πειραιώς και Θερμοπυλών) για την τοποθέτηση κινητήςμονάδας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, από Δευτέρα έωςΚυριακή και από τις 9.00 έως τις 15.00 με χρονική διάρκεια τοποθέτησης από01-02-21 έως και 31-07-21 (Σχετ. η υπ` αριθμ. 86/21 πράξη της ΕπιτροπήςΠοιότητας ζωής ) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής ΠοιότηταςΖωής – Δ/νση Δημοτικών Προσόδων)(Σχετ. Γεν. Πρωτ.24002-21)ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Β. ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

2.Έγκριση για την απευθείας εκμίσθωση ή μη του υπ` αριθμ. 44 κρεοπωλείουπου βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά στον κ. BEKHITGHAYES μεμηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 550 €, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως κατά 2%μετά την παρέλευση δύο (2) ετών. (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν.Πρωτ.23515-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΣΚΙΑΔΑΣ

3.Έγκριση για την απευθείας εκμίσθωση ή μη του υπ` αριθμ. 6 οπωροπωλείουστην οδό Αρμοδίου στη Βαρβάκειο Πλατεία στην κα ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΝΤΙΣΗ μεμηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 300€, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως κατά 2%μετά την παρέλευση δύο (2) ετών. (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν.Πρωτ.23999-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΣΚΙΑΔΑΣ

4.Έγκριση για την απευθείας εκμίσθωση ή μη του υπό στοιχεία Κ4-Κ5δημοτικού καταστήματος επί της οδού Απολλωνίου στον Ασύρματο στον κοΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗ ΘΕΟΦΑΝΗ με μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 200 €,αναπροσαρμοζόμενο ετησίως κατά 2% μετά την παρέλευση δύο (2) ετών. (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ.24011-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε.ΣΚΙΑΔΑΣ

5.Έγκριση για α. Τη λύση της μίσθωσης των υπ` αριθμ. 27 και 28 πάγκωνιχθυοπωλείων στην Κεντρική Δημοτική Αγορά β. Την υπογραφή σχετικούσυμφωνητικού λύσης της μίσθωσης από τον Δήμαρχο Αθηναίων. γ. Τηνσυγκατάθεση του Σώματος για την εκμίσθωση των υπ` αριθμ. 27 και 28πάγκων ιχθυοπωλείων με τη διαδικασία της φανερής πλειοδοτικήςδημοπρασίας που θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής ΔιενέργειαςΔημοπρασιών, το αποτέλεσμα της οποίας θα εγκριθεί από την ΟικονομικήΕπιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 72 του Ν. 3852/10 και τις διατάξειςτου Π.Δ. 270/81 και δ. Τη δημοσίευση στον τύπο (κατά άρθρο 4 παρ. 2 τουΠ.Δ. 270/81) της περιληπτικής διακήρυξης. (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας)(Σχετ. Γεν. Πρωτ.24006-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Ε. ΣΚΙΑΔΑΣ

6.Έγκριση ή μη της εσαεί τιμής ένεκεν παραμονής των οστών τουΚωνσταντίνου Βεργόπουλου στον υπό στοιχεία 12/24 τάφο τριετούς χρήσεωςτου Α` Κοιμητηρίου. (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 23995-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Ε. ΣΚΙΑΔΑΣ

7.Τροποποίηση της υπ ́αριθμ. 783/20ΑΔΣπου αφορά“τροποποίηση τηςυπ ́αριθμ. 732/2020 ΑΔΣ σχετικά με «ορισμό δύο Δημοτικών Συμβούλων με τουςαναπληρωματικούς τους για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειαςδημοπρασιών για την εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση και μίσθωση κινητών και ακινήτωνπραγμάτων», ως προς τον αριθμό των μελών” ως προς την αντικατάστασηαναπληρωματικού μέλους ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΣΚΙΑΔΑΣ

8.Ορισμός δέκα (10) Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους γιατη συγκρότηση των Επιτροπών Συμβιβαστικής Επίλυσης ΦορολογικώνΔιαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου μας για το έτος 2021 (ΔιεύθυνσηΔιαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 24818-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

9.Έγκριση της πρακτικής άσκησης εννέα (9) ασκούμενων δικηγόρων γιαχρονικό διάστημα μέχρι δώδεκα (12) μήνες (από 01-04-21 έως εν δυνάμει και31-03-22) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 4α) και β) του Ν. 4745/2020και την 11450/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 784 τ. Β`/2016) με συνολική δαπάνη ποσούεξήντα τεσσάρων χιλιάδων και οκτακοσίων ευρώ (64.800,00 €) (ΔιεύθυνσηΔιαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 20388-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

10.Έγκριση παράτασης για την πρακτική ασκούμενων δικηγόρων (από 01-04-21έως 30-09-21) δυνάμει του άρθρου 3 του Ν. 4745/2020 όπως ισχύει σήμερα(Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού) (Σχετ. Γεν.Πρωτ. 20390-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

11.Έγκριση για την τροποποίηση της υπ` αριθμ. 1427/19 ΑΔΣ που αφορά“έγκριση α) για την διαπίστωση συγκρότησης, του 15μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 3ηςΔημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων» συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου αυτού, β) την εκλογή Αντιπροέδρου και γ) τον ορισμό της διετούς θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου” ως προς την αντικατάσταση παραιτηθέντος τακτικού μέλους (Δ/νση ΠαιδικήςΗλικίας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 20558-21)ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

12.Έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίωνέτους 2021 (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετικό έγγραφο 1) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ

13.Έγκριση υποβολής έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ ́ τριμήνου 2020(Δ/νση Οικονομικών) (Σχετικό έγγραφο 2) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

14.Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικού της Ε ́/2020 ΕπιτροπήςΦορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80πουαφορά τέλη διαφημίσεων Λ.Τ. Επιτηδευματιών και Φορολογικών Διαφορών(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 282049-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)

15.Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Ζ ́/2020 ΕπιτροπήςΦορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 (Δ/νσηΔημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 15656-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ

16.Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Ι ́/2020 ΕπιτροπήςΦορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 (Δ/νσηΔημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 15653-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

17.Τροποποίηση της υπ` αριθμ. 228/20 και την έγκριση ως προς τηνεπικαιροποίηση σημείων στις επτά Δημοτικές Κοινότητες για την τοποθέτησηκάδων για την περισυλλογή και ανακύκλωση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης,υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων ειδών. (Σχετική είναι η υπ’ αριθμ.99/2021 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα ΟικονομικήςΕπιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 23997-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ(ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

18.Έγκριση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στην οδό Τροίας (Σχετική είναι η υπ’αριθμ. 29/2021 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα ΟικονομικήςΕπιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Σχεδίου Πόλεως καιΑστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 15431-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. – Φ.ΑΞΙΩΤΗΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

19.Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήμα των οδών Λεοντίου και Γαλαξία(Σχετική είναι η υπ’ αριθμ. 88/2021 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)(Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νσηΣχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 24826-21)ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. – Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

20.Έγκριση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στις οδούς Ι. Πάγκα καιΚονοπισοπούλου. (Σχετική είναι η υπ’ αριθμ. 30/2021 πράξη της ΕπιτροπήςΠοιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής ΠοιότηταςΖωής – Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ.22097-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. – Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

21.Έγκριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν στη διακοπή κυκλοφορίας της οδού Δαμιράλη στο τμήμα της από την οδό Μπαρμπάνου έως και το τέλος της οδού Δαμιράλη (συνολικής διάρκειαςτριάντα (30) ημερών), απαραίτητων για το προς εκτέλεση έργο: “ΚατασκευήΈργων Αποχέτευσης Λυμάτων Σειρά ΕΑ 160/2016 2ης και 3ης Δ.Κ.”(Σχετικήείναι η υπ’ αριθμ. 34/2021 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (ΤμήμαΟικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση ΣχεδίουΠόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 15435-21)ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. – Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

22.Έγκριση της εργοταξιακής σήμανσης και των προσωρινών κυκλοφοριακώνρυθμίσεων που αφορούν στη διακοπή κυκλοφορίας της οδού Σέλλεϋ στοτμήμα της από την οδό Λυσικράτους έως την οδό Θέσπιδος (συνολικήςδιάρκειας τριάντα (30) ημερών), απαραίτητων για το προς εκτέλεση έργο:“Κατασκευή Αποχετευτικών Δικτύων Ακαθάρτων & των Συνδέσεων τωνΑκινήτων 1ης & 7ης Δ.Κ.”(Σχετική είναι η υπ’ αριθμ. 31/2021 πράξη τηςΕπιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & ΕπιτροπήςΠοιότητας Ζωής – Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ.Γεν. Πρωτ. 15430-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. – Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ (ΑΠΟΛΥΤΗΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

23.Έγκριση της εργοταξιακής σήμανσης και των προσωρινών κυκλοφοριακώνρυθμίσεων που αφορούν στη διακοπή κυκλοφορίας της οδού Αθανασίαςμεταξύ της οδού Αριστοξένου και της οδού Φαίδρου για χρονικό διάστημα 90ημερών απαραίτητων για το προς εκτέλεση έργο: “Κατασκευή έργωναποχέτευσης λυμάτων ΣΕΙΡΑ ΕΑ 160/2016 2ης και 3ης ΔΚ” (Σχετική είναι ηυπ’ αριθμ. 35/2021 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (ΤμήμαΟικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση ΣχεδίουΠόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 24003-21)ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. – Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

24.Έγκριση της εργοταξιακής σήμανσης και των προσωρινών κυκλοφοριακώνρυθμίσεων που αφορούν στη διακοπή κυκλοφορίας της οδού Αχαιών μεταξύτης οδού Τριών Ιεραρχών και της οδού Θεσσαλονίκης για χρονικό διάστημα30 ημερών απαραίτητων για το προς εκτέλεση έργο: “Κατασκευή έργωναποχέτευσης λυμάτων ΣΕΙΡΑ ΕΑ 160/2016 2ης και 3ης ΔΚ” (Σχετική είναι ηυπ’ αριθμ. 36/2021 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (ΤμήμαΟικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση ΣχεδίουΠόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 24012-21)ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. – Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

25.Έγκριση της εργοταξιακής σήμανσης και των προσωρινών κυκλοφοριακώνρυθμίσεων που αφορούν στη διακοπή κυκλοφορίας της οδού Ευζώνων στοτμήμα της από την οδό Αναπήρων Πολέμου έως την οδό Μονής Πετράκη(συνολικής διάρκειας εξήντα (60) ημερών), απαραίτητων για το προςεκτέλεση έργο: “Κατασκευή Έργων Αποχέτευσης Λυμάτων 1ης Δ.Κ. 2017Σειρά ΕΑ 158 & ΕΑ 159/2017” (Σχετική είναι η υπ’ αριθμ. 33/2021 πράξητης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής &Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και ΑστικούΠεριβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 15427-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. – Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ(ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

26.Έγκριση της εργοταξιακής σήμανσης και των προσωρινών κυκλοφοριακώνρυθμίσεων που αφορούν στη διακοπή κυκλοφορίας της οδού Ιασίου στοτμήμα της από την οδό Ιωάννου Γενναδίου έως την οδό Μονής Πετράκη(συνολικής διάρκειας εξήντα (60) ημερών), απαραίτητων για το προςεκτέλεση έργο: “Κατασκευή Έργων Αποχέτευσης Λυμάτων 1ης Δ.Κ. 2017Σειρά ΕΑ 158 & ΕΑ 159/2017” (Σχετική είναι η υπ’ αριθμ. 32/2021 πράξητης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής &Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και ΑστικούΠεριβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 15424-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. – Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ(ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

27.Έγκριση διαπλάτυνσης πεζοδρομίου, στη συμβολή των οδών Σπευσίππου,και Γλύκωνος, στην περιοχή Πλατείας Δεξαμενής Κολωνάκι, προκειμένου νααποφευχθεί η παράνομη στάθμευση και να βελτιωθεί η προσβασιμότηταπεζών και ΑΜΕΑ (Σχετική είναι η υπ ́ αριθμ. 39/21 πράξη της ΕπιτροπήςΠοιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής ΠοιότηταςΖωής – Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ.15438-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. – Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

28.Έγκριση για α) την απόρριψη των με Α.Π. 163355/2020 και Α.Π.163347/2020 ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της με αριθμ. 212/13-4-2020 ΑΔΣ, που αφορά στην πολεοδομική ρύθμιση του χώρου στη συμβολήτων οδών Πατησίων και Ιακωβάτων (Ο.Τ. 47α, περ. 92, 5η Δ.Κ.) σε συμμόρφωση με την υπ ́αριθμ. 223/2004 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και β) την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως των Αθηνών, στο Ο.Τ. 47α, περ. 92 της 5ης Δ.Κ. στησυμβολή των οδών Πατησίων και Ιακωβάτων, με άρση και επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε με το από 27-7-1981 Π.Δ.(ΦΕΚ 484/Δ/8-9-1981) στο χώρο με στοιχεία Α-Β-Γ-Κ5-Κ6-Ε-Δ-Κ8-Κ9-Κ10-Α(τμήμα του ακινήτου που φέρεται ως ιδιοκτησία των κ.κ. Κωνσταντίνου
Μαρτίνη, Γεωργίου Σκοτίδα, Δάφνης – Αναστασίας Σκοτίδα, Μαρίας – ΔανάηςΣκοτίδα, Βασιλικής Φαρμάκη, Ελισάβετ Σκοτίδα και Μαρίας Σκοτίδα) και χαρακτηρισμό του ίδιου χώρου ως κοινόχρηστου πρασίνου και πεζόδρομου(Σχετική είναι η υπ’ αριθμ. 87/2021 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)(Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νσηΣχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 24824-21)ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

29.Έγκριση για την αριθμοδότηση ακινήτου επί της οδού Γάγγρας το οποίοβρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 100, περιοχής 96, δεύτερο κατά σειράακίνητο από τη Λεωφόρο Ηρακλείου με τον αριθμό 1Α (Σχετ. Γεν. Πρωτ.15452-21) (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος)ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

30.Έγκριση για την αλλαγή αρίθμησης κτιρίου επί της οδού Ρόμβης 24, το οποίοβρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 68, περιοχής 66, πέμπτο κατά σειράακίνητο από την οδό Κολοκοτρώνη και θα φέρει τον αριθμό 22Α (Σχετ. Γεν.Πρωτ. 15448-21) (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος)ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

31.Έγκριση για την κοπή δένδρου (είδους Ακακία), επί της οδού Δημοχάρους18, διότι το ριζικό του σύστημα προκαλεί φθορές στις πλάκες τουπεζοδρομίου και στη λιθόκτιστη μάνδρα της παρακείμενης οικίας (Σχετικήείναι η υπ ́ αριθμ. 50/2021 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (ΤμήμαΟικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Πρασίνου &Αστικής Πανίδας ) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 15667-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΚΟΛΛΑΤΟΣ

32.Έγκριση για την κοπή δένδρου (είδος Ευκάλυπτου), επί της οδού Ευκλείας διότι το ριζικό του σύστημα προκαλεί φθορές στην κλίμακα (σκαλοπάτια) στηνοδό Ευκλείας στο Λόφο του Στρέφη όπως επίσης και σε διαμέρισμα τουδεύτερου ορόφου επί της οδού Καλλιδρομίου 64. (Σχετική είναι η υπ ́ αριθμ.49/2021 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα ΟικονομικήςΕπιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Πρασίνου & ΑστικήςΠανίδας ) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 23992-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΚΟΛΛΑΤΟΣ